zmeniť jazyk CZ zmeniť jazyk EN zmeniť jazyk DE zmeniť jazyk PL zmeniť jazyk IT zmeniť jazyk SK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky SITTAR.CZ a Reklamačný poriadok


Spoločnosť SITTAR, so sídlom Pekařská 485/21, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 73301159, DIČ: CZ7702185810, týmto zverejňuje svoje obchodné podmienky (ďalej aj "OP"), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jej internetovom obchode - e-shopu na internetových stránkach www.sittar.sk (ďalej len "stránky").
 
Tieto OP sa primerane použijú aj pre nákup tovaru v predajniach predávajúceho, ak zodpovedá tomu povaha vzťahu - a to najmä pre úpravu zodpovednosti za vady - reklamácií.
 
OBCHODNÉ PODMIENKY
 
I. Všeobecné ustanovenia
Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto OP Predávajúceho pre úpravu vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovar Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito OP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne niečo iné. OP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito OP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä občianskym zákonníkom v platnom znení.
 
II. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Predávajúci týmto informuje kupujúcich a kupujúci prevedením objednávky potvrdzujú, že boli a sú Predávajúcim informovaní o ďalej uvedenom:
 
(I) totožnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SITTAR, telefónne čísla a adresa pre doručovanie elektronickej pošty a ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na Stránkach v odkaze Kontakty,
 
(Ii) označenie tovaru alebo služby (ďalej len "Tovar") a opis ich hlavných vlastností je uvedený na Stránkach jednotlivo u každého Tovar,
 
(Iii) cene Tovar, prípadne spôsobu jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorá je vždy uvedená u jednotlivého Tovar a je konečná,
 
(Iv) spôsobu platby vrátane prípadnej povinnosti hradiť zálohy, ktorý je vždy uvedený s možnosťou výberu kupujúceho u jednotlivého Tovar, voľba z ponúkaných spôsobov platby za Tovar je na kupujúcim a zvolený spôsob platby už následne nemožno bez súhlasu Predávajúceho meniť,
 
(V) spôsobu dodania alebo plnenia Tovar, ktorý je vždy uvedený s možnosťou výberu kupujúceho u jednotlivého Tovar, voľba z ponúkaných spôsobov je na kupujúcim a zvolený spôsob dodania už následne nemožno bez súhlasu Predávajúceho meniť,
 
(Vi) nákladoch na dodanie Tovar, ktoré sú vždy uvedené pri jednotlivých spôsobov dodania, voľbou spôsobu dodania Tovar kupujúci zároveň volí a súhlasí s príslušnými nákladmi - cenou, ktoré musia uhradiť za dodanie Tovar,
 
(Vii) údajoch o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, ako sú uvedené ďalej v týchto OP,
 
(Viii) o tom, že predávajúci uchováva v digitálnej a chránenej podobe obsah objednávok vedúcich k uzavretiu zmluvy o dodávke Tovar s kupujúcim, a to vrátane kupujúcim oznámených osobných a ďalších údajov a na ich ochranu používa aktuálne technické opatrenia zodpovedajúce aktuálne používaným obvyklým technickým systémom a zabezpečením; kupujúci je oprávnený kedykoľvek požiadať o oznámení aktuálne používaných technických prostriedkov a Predávajúci tieto kupujúcemu na otázku oznámi v dostatočnej na informovanosť kupujúceho a neohrozujúcim obchodné tajomstvo a inú dôvernosť informácií Predávajúceho,
 
(Ix) o tom, že digitálny obsah objednávok a ďalších prípadných údajov ponechaný Predávajúcim je zlučiteľný (a použiteľný) s bežne aktuálne používaným (i) hardvérom, tj. Osobnými počítačmi na platformách PC - personal computer, Linux a Mac - spoločnosti Apple a ( ii) softvérom - bežne používanými kancelárskymi systémami. Predávajúci v súlade s príslušnými právnymi predpismi vyššie uvedené formáty a názvy oznamuje v snahe zrozumiteľného oznámení v bežne používané forme,
 
(X) nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku, kedy s využitím / používaním Stránok nie sú spojené žiadne ďalšie náklady, poplatky a pod., S výnimkou nevyhnutných poplatkov na internetové pripojenie, ktoré si hradí kupujúci v závislosti na ním využívané služby internetového pripojenia,
 
(Xi) o možnosti odstúpenia, keď kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe Tovar bez udania dôvodu, a to v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia Tovar (jeho poslednej časti), a to ako je uvedené ďalej,
 
(Xii) o tom, že kupujúci je oprávnený zaslať Predávajúcemu sťažnosti akoukoľvek formou a v akejkoľvek veci a Predávajúci sa nimi bude zaoberať a urobí všetko, aby ich vybavil; kupujúci sa ďalej môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je (a) Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz) - pre ochranu spotrebiteľa, (b) živnostenské úrady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržiavaním povinností oblasti obchodu a služieb, (c) Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) - ochrana osobných údajov; v prípade, že strany nedohodnú na zmierlivom vyriešenie ich sporov, môže sa ktorákoľvek z nich obrátiť na príslušný súd,
 
(Xiii) o tom, že objednávka bude u neho uložená a umožník nej na vyžiadanie kupujúcemu prístup,
 
(Xiv) o tom, že objednávka a ďalšie kroky vedúce k uzavretiu zmluvy a Stránky také sú v českom jazyku,
 
(Xv) o tom, že uzavretie zmluvy docházíprostřednictvím vyplnenie potrebných údajov - objednaním Tovar prostredníctvom Stránok, tj. Vyplnením potrebných údajov v rámci objednávkového / e-shopového formulára a jeho potvrdením / objednaním Tovar na Stránkach,
 
(Xvi) v prípade zistenia chýb vzniknutých pri zadávánídat pred potvrdením / odoslaním objednávky kupujúcim je možné tieto opraviť, a to rovnakým spôsobom, akým boli príslušné údaje zadané,
 
(Xvii) o tom, že kupujúci je oprávnený si v textovej podobe okrem objednávky Tovar / zmluvy na jej kúpu tzv. Stiahnuť zo Stránok aj znenia týchto OP.
 
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (omyle a pod.) Sa dojednania týchto OP odchyľujú od zákonných ustanovení na ochranu kupujúcich - spotrebiteľa, potom sa na ne neprihliada. To platí aj v prípade, že sa kupujúci vzdá osobitného práva, ktoré mu zákon poskytuje.
 
III. PREDMET ZMLUVY A JEJ UZAVRETIE
3.1 Kupujúci má prostredníctvom e-shopu na Stránkach možnosť kúpiť Tovar ponúkaný Predávajúcim, tj. Uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu na kúpu Tovar (ďalej tiež "Zmluva").
 
3.2 Nákup Tovar prostredníctvom Stránok je Predávajúcim ponúkaný v rámci svojej maloobchodnej činnosti a nie je zamýšľaný pre predaj Tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci chce nakúpiť tovar za účelom vykonania svojej podnikateľskej - ekonomickej činnosti, je povinný v rámci realizácie objednávky toto označiť a splniť Predávajúcim určené povinnosti vedúce k uzavretiu zmluvy, ku ktorému nemusí dôjsť prostredníctvom Stránok, a to podľa voľby Predávajúceho.
 
3.3 K uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a Predávajúcim dochádza prostredníctvom vyplnenia nevyhnutných údajov týkajúcich sa špecifikácia Tovar (určenie Tovar, veľkosť, farebné prevedenie a pod.), Určenie spôsobu platby za Tovar, určenie spôsobu dodania Tovar, špecifikácie kupujúceho a prípadne ďalšie potrebné údaje podľa aktuálneho formulára pre vykonanie objednávky / uzatvorenia zmluvy. Kupujúci je povinný a zároveň oprávnený pred konečným odoslaním / potvrdením objednávky Tovar skontrolovať vyplnené údaje a tieto údaje opraviť / upraviť, a to rovnakým spôsobom, akým boli tieto údaje zadané. Po potvrdení / odoslaní objednávky už údaje nemožno meniť a objednávka je záväzná a došlo tým k uzavretiu zmluvy s výnimkou ďalej uvedeného bodu.
 
3.4 Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu, ktorý nie je obvyklý (množstvo Tovar, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.) Oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu / potvrdenie objednávky ešte iným vhodným spôsobom (okrem jej potvrdenia na Stránkach), napr. Telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za nevykonanú.
 
3.5 Predávajúci umožňuje v odôvodnených prípadoch aj uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako prostredníctvom Stránok, tj. Hlavne prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim či telefonicky a pod. V tomto prípade dochádza k uzavretiu zmluvy až okamihom, kedy:
 
(I) kupujúci obdrží od Predávajúceho prostredníctvom komunikácie na diaľku (najmä e-mailovej korešpondencie) zhrnutie všetkých podstatných náležitostí zmluvy, tj. Špecifikácia Tovar, ceny, spôsob dodania Tovar, nákladov na dodanie Tovar, spôsob platenia a pod., A zároveň
 
(Ii) kupujúci neodmietne do 12 hodín od prijatia vyššie uvedeného zhrnutie Zmluvy prostredníctvom e-mailovej správy na adresu obchod@sittar.eu (poprípade iným spôsobom podľa kontaktných údajov) s uvedením prípadného čísla objednávky či iného Predávajúcim určeného údaje pre identifikáciu objednávky.
 
3.6 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neobdržal príslušnú elektronickú komunikáciu, prípadne aj objednaný Tovar, ak bolo doručovaný na adrese, ktorú dodá kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (len / tiež) tretia osoba, ktorá doručované prevzala, popr. odmietla pod. Predávajúci nie je schopný ani oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke Tovar. Kupujúci zodpovedá za správnosť a správnosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní Tovar zadal.
 
3.7 Predávajúci je oprávnený používať technické / digitálne prostriedky ochraňujúci pred automatickým (nie ľudským) vyplňovaním formulárov pre objednávky.
 
3.8 K uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim dochádza na základe riadneho / správneho vyplnenia objednávkového formulára vo všetkých povinných údajoch (vyplnenie nepovinných údajov je na vôli kupujúceho) na Stránkach a konečného potvrdení / odoslaní objednávky kupujúcim. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku prijatí objednávky (najmä prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú kupujúcim).
 
3.9 Predmetom kúpy / predaja podľa zmluvy sú iba položky Tovar výslovne uvedené v objednávke / zmluve, pokiaľ nebolo dohodnuté medzi Kupujícím a Predávajúcim inak.
 
3.10 Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom Stránok (a tiež na predajniach) a aktualizáciu relevantných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný Tovar je už vypredané (hoci na Stránkach je doteraz uvedené ako dostupné). V tomto prípade bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo ju zistí. Ak sa nedohodnú strany ani do 5 pracovných dní inak (na predĺženie termínu objednávky či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená po druhej strane požadovať akejkoľvek náhrady a pod.
 
3.11 Predávajúci sa uzavretou zmluvou zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh Tovar:
- podľa špecifikácie v uskutočnenej objednávke / zmluve,
- vyhovujúce všetkým normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
- daňový doklad (faktúra) je zasielaná na emailovú adresu Kupujúceho v momente vybavenia objednávky.
 
3.12 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný mu vydať doklad o zakúpení Tovar s uvedením dátumu predaja, popisom Tovar, ceny Tovar, miesto dodávky, dátum dodávky, a to spolu s identifikačnými údajmi Predávajúceho. Túto povinnosť Predávajúci splní tiež zaslaním kópie objednávky Tovar.
3.13 Kupujúci má možnosť odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy (stornovať objednávku) v prípade, že najneskôr do 2 hodín od uzavretia zmluvy (potvrdenie vykonanej objednávky) oznámi túto skutočnosť Predávajúcemu emailom na adresu obchod@sittar.eu.
 
IV. MIESTO PLNENIA / DODANIA
4.1 Miestom plnenia - dodanie Tovar je miesto určené kupujúcim v objednávke / zmluve. Predávajúci dodáva na všetky doručovacej adresy v ČR, Predávajúci podľa jeho voľby môže v rámci Stránok obmedziť dodávanie Tovar mimo ČR.
 
4.2 Tovar je dodávaný zo skladu, popr. z vybraných predajní Predávajúceho. Adresa skladu je: Pekárska 21, Olomouc, 779 00.
 
4.3 Kontaktným miestom v rámci e-shopu je zákaznícke centrum Predávajúceho na adrese: Pekárska 21, Olomouc, 779 00 (email: obchod@sittar.eu).
 
4.4 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho doručením Tovar na adresu uvedenú kupujúcim (bez ohľadu na to, kto Tovar prevzal).
 
4.5 V prípade, že kupujúci objednáva Tovar pre tretiu osobu (zmluva v prospech tretieho), nadobúda tretia osoba práva k Tovaru jeho prevzatím (a stáva sa jeho kupujúcim so všetkými právami a povinnosťami). V prípade, že tretia osoba Tovar odmietne, nadobúda práva k Tovaru kupujúci a Zmluva platí naďalej medzi kupujúcim a Predávajúcim. Predá Ak kupujúci tovar tretej osobe, nenadobúda tretia osoba voči Predávajúcemu žiadne práva.
 
4.6 Kupujúci je povinný si Tovar pri prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na Tovar vadu alebo zistí iný rozpor s objednávkou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu spôsobom uvedeným ďalej pre uplatnenie chýb Tovar (reklamácie).
 
V. CENA
5.1 Kúpna ceny Tovar uvedený na Stránkach sú platné v okamihu objednania Tovar / uzatvorenia zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pred uzatvorením zmluvy (v prípade tlačovej chyby je Tovar predávaný za cenu bezchybnú, ak bola zjavná a v prípade nie zjavné avšak preukázateľné tlačové chyby k uzavretiu zmluvy nedochádza) v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov Tovar, a to kedykoľvek pred uzavretím zmluvy - konečným potvrdením objednávky.
 
5.2 Kúpna cena je považovaná za zaplatenú s ohľadom na výber spôsobu platenia až pripísaním celej kúpnej ceny za Tovar na účet predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti na pokladni predávajúceho, alebo prepravné spoločnosti v prípade platby dobierkou.
 
5.3 Kúpna cena uvedená na Stránkach v rámci objednávky a uzatvorenej Zmluvy je konečnou cenou za kúpu Tovar (cena za (i) dodanie a (ii) spôsob platby je uvádzaná zvlášť), a to vrátane všetkých daní, poplatkov a pod., Pokiaľ nie je výslovne na stránkach a v rámci objednávky / zmluvy uvedené inak (cena za špecifické balenie a pod.).
 
5.4 Predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený, doručovať kupujúcim faktúru alebo iný doklad o cene (a jej platenie). Dokladom o výšku ceny a povinnosti k jej úhrade dohodnutým medzi Predávajúcim a kupujúcim je objednávka / zmluva.
 
5.5 Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň dodania Tovar, nie je príslušný právnym predpisom ustanovené inak.
 
5.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane ceny za ním zvolený spôsob doručenia Tovar a ceny za zvolený spôsob platby.
 
VI. DODACIE LEHOTY
6.1 Predávajúci expeduje, tj. odosiela, Tovar v lehote uvedenej na Stránkach pre objednané Tovar.
 
6.2 Tovar je dodávaný prostredníctvom kupujúcim zvoleného spôsobu dodania s tým, že Tovar je odovzdaný vybranému prepravcovi (spôsobu dodania) v lehote pre expedíciu / odoslanie Tovar. Konečná doba na dodanie Tovar závisí na kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Tovaru. Lehoty na dodanie Tovar jednotlivých dopravcov sú uvedené na Stránkach, poprípade na internetových stránkach týchto dopravcov. Od momentu expedície je tovar dodávaný do 24h u všetkých prepravcov nižšie:
GLS - https://gls-group.eu/SK/sk/home
 
6.3 Lehota na expedíciu / odoslanie Tovar začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy a v prípade voľby úhrady ceny za dodanie Tovar iným spôsobom ako pri prevzatí Tovar od okamihu vykonania úhrady ceny za dodanie Tovaru.
 
6.4 Lehota na expedíciu môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.
 
6.5 Ak nemôže predávajúci expedovať Tovar v uvedenej lehote, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu kupujúcemu. Ak sa nedohodnú strany ani do 5 pracovných dní inak (na predĺženie termínu expedície Tovar či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená po druhej strane požadovať akejkoľvek náhrady a pod.
 
VII. Náklady na dodanie tovaru
7.1 Kupujúci je popri kúpnej ceny povinný Predávajúcemu uhradiť rovnakým spôsobom ako kúpnu cenu za Tovar aj náklady / cenu za dodanie Tovar, a to v cene uvedenej pri ním zvoleného spôsobu dodania Tovaru.
 
7.2 Cena za dodanie - dopravu Tovar sa líši podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Tovar a obsahuje všetky dane (najmä DPH), poplatky a pod.
 
7.3 Aktuálna výška ceny za dodanie Tovar je vrátane DPH a je vždy uvedená pri jednotlivých spôsobov dodania, a to vo výške účtovanej príslušným dopravcom. S ohľadom na možné zmeny cien za dodanie Tovar (dopravcami) nie sú tieto ceny uvádzané a aktualizované tu, ale vždy u Tovar na Stránkach.
 
7.4 Predávajúci môže - podľa informácií na dodania Tovar - dodávať Tovar od určitej výšky kúpnej ceny zdarma alebo za zvýhodnené ceny.
 
VIII.
8.1 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Tovar, tj. Kúpnu cenu, cenu za dodanie Tovar a cenu za ním zvolený spôsob vykonania platby, prípadne ďalšie dohodnutej ceny jedným zo spôsobov umožnených Predávajúcim, tj.
 
(I) tzv. Dobierkou - tj. V hotovosti pri prevzatí zásielky,
 
(Ii) online platbou prostredníctvom Predávajúcim používaného platobného systému
(Iii) bankovým prevodom na účet Predávajúceho
 
8.2 S kupujúcim zvoleným spôsobom platenia môže byť spojená cena, ktorú je kupujúci za takto zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny zaplatiť spoločne s kúpnou cenou Tovar.
 
8.3 S ohľadom na možné zmeny cien za spôsob platby nie sú tieto ceny uvádzané a aktualizované tu, ale vždy u Tovar na Stránkach. Cena za kupujúcim zvolený spôsob platby obsahuje vždy všetky dane (najmä DPH), poplatky a pod.
 
IX. Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, VÝMENA TOVARU
9.1 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovar (dodávky poslednej časti Tovar).
 
9.2 Písomné oznámenie o odstúpení kupujúci doručí Predávajúcemu spolu s tovarom určenému k vrátenia:
 
(I) poštou na adresu SITTAR - E-SHOP, Pekárska 21, 779 00 Olomouc,
(Ii) emailom na adresu obchod@sittar.eu,
(Iii) či iným vhodným spôsobom.
 
9.4 Lehota na odstúpenie je dodržaná v prípade odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14 dňovej lehoty.
 
9.5 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy, Tovar, ktorý od neho dostal. V prípade pochybností o tom, či Tovar bol zakúpený u predávajúceho, je kupujúci povinný preukázať na výzvu predávajúceho, že sa jedná o Tovar zakúpený u Predávajúceho podľa Zmluvy, od ktorej je odstupovania. Kupujúci Tovar vráti Predávajúcemu na adresu: SITTAR - E-SHOP, Pekárska 21, 779 00 Olomouc. Tovar bude späť zaslaný ako obyčajná zásielka. Dobierky nebudú prijaté!
 

9.6 Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky peňažné prostriedky za Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Kupujúci si môže zvoliť spôsob vrátenia peňazí, a to buď:

(i) prevodom na účet, ktorého číslo je uvedené v oznámení o odstúpení od zmluvy, (ii) vrátením na kartu, z ktorej bola objednávka uhradená, (iii) osobne v predajniach SITTAR.

Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu iným spôsobom len v prípade, ak s tým Kupujúci súhlasil a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.


 
9.7 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 
9.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar odoslal.
 
9.9 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovar, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom zistenie povahy a vlastnosťami Tovar, vrátane jeho funkčnosti, a to v domácnosti (ďalej len "Náhrada"). Predávajúci uplatní nárok na Náhradu u kupujúceho tak, že mu pošle od kupujúceho prijaté finančné prostriedky za kúpu Tovar znížené o Náhradu.
9.10 Pri prvej výmene tovaru neúčtuje predávajúci Kupujúcemu žiadne poplatky za balné a poštovné. Výmenu tovaru je možné vykonať v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho, vždy v celkovej cene za výrobok rovnaké alebo vyššie ako bola kúpna cena na výrobok pôvodný. V prípade, že bude cena nového výrobku vyššia, bude rozdiel v cene Kupujúcim uhradený priamo v mieste výmeny. Vrátený tovar bude nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Kupujúcim bude predložený kúpna doklad na vrátený tovar.
 
X. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, UPLATNENIA VAD (REKLAMÁCIE)
10.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci Tovar prevzal,
 
(I) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy nimi vykonávané,
 
(Ii) sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 
(Iii) zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 
(Iv) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 
(V) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
10.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v dobe 12 mesiacov od jeho prevzatia. To neplatí (a) u Tovar predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, (b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, (c) v prípade používaného Tovar na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo (d) ak to vyplýva z povahy Tovar a dojednania strán.
 
10.3 Ak nemá Tovar vlastnosti dohodnuté, tj. Ak má Tovar vadu / y, môže kupujúci požadovať:
 
(I) dodania nového Tovar bez vád, a to pokiaľ táto požiadavka nie je vzhľadom na povahu chyby neprimeraný (najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, ak sa nedohodnú strany inak, alebo ak ide o drobnú chybu, ktorá nijako nebráni používanie Tovar)
 
(Ii) ak sa vada týka len súčasti Tovar, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti,
 
(Iii) ak je však vzhľadom k povahe vady Tovar neúmerný postup podľa odsekov (i) a (ii) (najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, tj. Najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú strany inak), má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady,
 
(Iv) ak nie je vyššie uvedený postup podľa predchádzajúcich odstavcov možný, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.
 
10.4 V prípade odstrániteľné vady, ak kupujúci nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci právo na dodanie nového Tovar, alebo výmenu chybnej súčasti. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
10.5 Ak neodstúpi kupujúci od Zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať aj primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 
10.6 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím vedel, že Tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 
10.7 Ak má Tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o Tovar použitej, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
10.8 Práva z vady (reklamácie) sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol Tovar kúpené. Ak je však v potvrdení vystavenom Predávajúcim uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote 30 dní, ak sa nedohodnú strany inak.
 
10.9 Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia (reklamácie), potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 
10.10 Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, že Tovar má vady - reklamovať Tovar, bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil (predávajúci nezodpovedá za chybu / zväčšenie rozsahu vady v prípade, že kupujúci po zistení chyby - kedy sa vada stala zjavnou Tovar ďalej používal) . Pri oznámení o vade - reklamácii Tovar, kupujúci oznámi Predávajúcemu akým spôsobom sa vada prejavuje a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie - uplatnenie práva z vady Tovar s tým, že voľbu uplatneného nemôže práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim inak.
 
10.11 Miestom pre uplatnenie reklamácie je: SITTAR - E-SHOP, Pekárska 21, 779 00 Olomouc.
Pre urýchlenie komunikácie žiadame kupujúci o označenie zásielky obsahujúce reklamovaný tovar a zhora uvedené doklady nápisom "REKLAMÁCIA - e-shop" a ďalej o uvedenie dostatočných kontaktných údajov, najmä adresy a telefónneho čísla. Predávajúci nepreberá žiadne nevyžiadané zásielky na dobierku alebo na náklady Predávajúceho.
 
10.12 Kupujúci je povinný preukázať, že Tovar zakúpil u Predávajúceho a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.
 
10.13 V prípade vážneho poškodenia Tovaru počas prepravy nie je vždy potrebné zaslať ho späť. V takom prípade Zákazník zašle fotografie zobrazujúce poškodenie. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu Tovar, (i) ktoré nebude odovzdaný tak, aby bolo možné reklamáciu posúdiť a vybaviť a (ii) v prípade, že Tovar nebude riadne vyčistené, vysušené a pod. V súlade so všeobecnými požiadavkami hygieny a bežnými postupmi.
 
10.14 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď po riadnom preskúmaní fotografií poškodeného Tovaru, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Tovar potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 
10.15 Dodávateľ vyrozumie spotrebiteľa o vybavení reklamácie emailom alebo sms (platí pre reklamácie na prevádzkach Dodávateľa a eshopoch).
 
10.16 O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie (vrátane prípadného písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie), vydá Predávajúci kupujúcemu automaticky písomné potvrdenie.
 
10.17 Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho, inak bude pripravené na vyzdvihnutie v mieste uplatnenia reklamácie.
 
10.18 V prípade, že si kupujúci reklamovaný Tovar v určenej lehote nevyzdvihne, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať skladné v zodpovedajúcej výške.
 
XI. ĎALŠIE DOJEDNANIA
11.1 V prípade, že predávajúci poskytne kupujúcemu ďalšie výhody spojené s kúpou Tovar, ako napríklad výmena Tovar v dlhších lehotách pod. Platia tieto výhody a s tým spojené ďalšie povinnosti za podmienok dohodnutých pri kúpe Tovar a uvádzaných podmienok Predávajúcim v príslušných materiáloch.
 
11.2 Pre uplatňovaní nárokov kupujúceho sa použijú primerane tomu príslušné ustanovenia týchto OP a prípadne obvyklé postupy v obchode použiteľné pre realizáciu práv kupujúceho s prihliadnutím na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa.
 
11.3 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@sittar.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.
 
XII. Ochrana osobných údajov
12.1 Predávajúci bude spracovávať osobné údaje oznámené mu kupujúcimi pri kúpe Tovar a kupujúci s týmto spracovaním osobných údajov a s ich ďalej uvedené použitia súhlasí ich oznámením Predávajúcemu. Predávajúci spracováva údaje za účelom realizácie kúpy Tovar a s tým spojených práv a povinností a zároveň na využitie v rámci ponúkania Tovar Predávajúceho a jeho koncernových spoločností (napr. Marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu a pod.).
 
12.2 Predávajúci bude s týmito údajmi nakladať za vyššie uvedeným účelom v súlade s platnými právnymi predpismi.
12.3 K ochrane osobných údajov využije Predávajúci všetky primerané prostriedky a príslušné opatrenia.
 
12.4 V prípade, že má kupujúci akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi, môže Predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.
 
12.5 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho najmä v nasledujúcich prípadoch:
 
(I) ak si neželá byť v budúcnosti kontaktovaný,
 
(Ii) ak by rád získali informácie o svojich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú,
 
(Iii) ak chce svoje osobné údaje opraviť, aktualizovať blokovať, likvidovať alebo odstrániť,
 
(Iv) chce nahlásiť akékoľvek zneužitie svojich osobných údajov,
 
12.6 Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.
 
12.7 SITTAR ako správca spracováva všetko súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov osobné údaje zaregistrované na jeho meno, a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti. Súhlas je možné písomne kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.
 
12.8 Ďalšie údaje o ochrane osobných údajov môžu byť uvedené inde na Stránkach.
 
XIII. Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov
Vážení zákazníci týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Vami a našou spoločnosťou, resp. všetky Vaše požiadavky a pod., sa vždy snažíme riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.
Ak by sa však nepodarilo Vaše nároky uspokojiť a vznikol tak medzi Vami a našou spoločnosťou spor, máte právo na tzv. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji nášho tovaru alebo zo zmluvy o poskytovaní našich služieb (ďalej len "spotrebiteľský spor").
V prípade spotrebiteľského sporu týkajúcich sa predaja nášho tovaru alebo poskytovanie našich služieb je pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia - www.coi.cz ( "ČOI"), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Od 15.02.2016 môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež na webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm ? event = main.home.chooseLanguage. Môžu vznikať aj ďalšie tzv. Poverenej osoby / subjekty k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, pri ktorých je možné tiež mimosúdne riešenie zahájiť - riešiť.
Postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je taký, že sa začína na návrh spotrebiteľa u COI (prípadne inej poverenej osoby), ktorý musí obsahovať:
a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský rozsudok a nebola uzatvorená dohoda strán v rámci mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).
K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), A ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach ČOI, podpísaný uznávaným elektronickým podpisom alebo zaslaný prostredníctvom dátovej schránky osoby, ktorá návrh podáva.
Navrhovateľ (Vy) môže podať návrh u ČOI alebo iného povereného orgánu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. Odstúpenie od zmluvy / reklamácie).
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť, a to najviac o ďalších 90 dní.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu končí
a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
b) jednostranným vyhlásením spotrebiteľa o ukončení účasti na riešení sporu oznámeným ČOI alebo poverenému subjektu,
c) smrťou, vyhlásením za mŕtveho, vyhlásením za nezvestného alebo zánikom jednej zo strán sporu bez právneho nástupcu,
d) márnym uplynutím lehoty na vyriešenie sporu,
e) odmietnutím návrhu (pre jeho vady).
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.
ČOI alebo poverený subjekt stanovuje pravidlá pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorými podrobnejšie upraví postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov tak, aby bola v súlade so zákonnými pravidlami.
V prípade, že mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu, sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však samozrejme vždy odporučiť) a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.
 
XIV. Záverečné ustanovenia
14.1 Tieto OP platia v znení uvedenom na Stránke Predávajúceho v deň potvrdenia Objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene OP, platí OP už v aktuálnom znení.
 
14.2 Predávajúci je oprávnený tieto OP podľa svojho uváženia meniť s tým, že zmena OP bude vždy zverejnená na Stránke, resp. na Stránke budú vždy uvedené OP v aktuálnom znení. Na Stránke budú tiež uvedené OP platné v predchádzajúcich obdobiach.